އިއްބެ ނެތުމަކީ ފޫނުބެއްދޭވަރު ގެއްލުމެއް

ހީރަސް ނިއުސް އަށް ކަޅު ދުވަހެއް

އިއްބެ ނެތުމަކީ ފޫނުބެއްދޭވަރު ގެއްލުމެއް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ވަކިވެދިއުމަކީ ހީރަސް ނިއުސް  އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް. އެހާމެ ބޮޑުގެއްލުމެއް. ހީރަސް ނިއުސް އުފައްދާ ހިންގުމުގާ އެންމެ ބޮޑު މަދަދު ގާރަކީ ހޯރަ އިއްބެ. އިއްބެ ނެތުމަކީ ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭ ވަރު ގެއްލުމެއް. އިއްބެއަށް ރަހުމަތް ލައްވާ ފާފަފުއްސަވާށި. އާމީން