އާބަދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވަރަށް އަވަހަށް މަރުވެދާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ރަށްތައް އަޑިއަށް ގެނބުމުގެ ކުރިން އާބަދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަރުވުން މާ ކައިރި

އާބަދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވަރަށް އަވަހަށް މަރުވެދާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ކަނޑުއަޑިއަށް ގެނބުމުގެކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބަދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 2100 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން މަރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ގުޅިގެން ހިންގި ސްޓެޕް- ސަރވޭއަކަށް ބުރަވެ ވަޑައިގެންނެވެ.  

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ފަހަގަކުރައްވާ ގޮތުގައި:- 

https://twitter.com/Moxamedalu

 • ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 4 މީހުންކުރެ އެކަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހެކެވެ.
 • ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ އެންމެ ޅައުމުރަކީ އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރެވެ.
 • ކޮންމެ 20 މީހަކުން އެކަކު އުމުރުން އެއް ފަހަރު ނަމަވެސް ރަލުގެ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއް ބޭނުން ކުރެއެވެ. 
 • ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ދުވަހުގެ ކެއުމުގައި ތަރުކަރީއާއި މޭވާ ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ.
 • ކޮންމެ ތިން މީހަކުން އެކަކު ކެއުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ލޮނު ބޭނުން ކުރެއެވެ.
 • ކޮންމެ ތިންމީހަކުން އެކެއްގެ ކޮލަސްޓްރޯލް މައްޗެވެ.
 • ފަންސާސް އިންސައްތަ މީހުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގަބޫލުކުރާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުގެ ކަސްރަތެއް ނުކުރެއެވެ.
 • ފަންސާސް އިންސައްތަ މީހުން ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ހަށިގަނޑުގެ ބުރަދަން މައްޗެވެ.
 • ކޮންމެ ފަސްމީހަކުން އެކަކު ލޮކިމަސްޖަހާ ހެލިފެލިވެ އުޅެން ދަތިވާ ވަރަށް ފަލައެވެ.
 • ކޮންމެ ހަތަރު މީހަކުން އެކަކި ލޭ މައްޗަށް ދެއެވެ.
 • %14 ދިވެހީން ހަކުރު މައަޗެވެ.
 • 18 - 44 އަހަރުގެ ކޮންމެ 3 މީހުންކުރެ އެކަކީ ހިތުގެ ބައްޔާ ގުޅުން ހުރި ތިންކަމެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަކަންކަން ހުރި މީހުނެވެ.
 • 45 - 65 އަހަރުގެ %50 މީހުނަށް ހާރްޓް އެޓޭކާއި ސްރޯކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ގިނަކަންކަން ފެންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލީގެ ހިރާސްތައް ހުރި މިންވަރު ދެނެ ގަތުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ނިޔަލަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން ނުރައްކަލަށް ވެއްޓެމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ދިރާސާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވާ އެތައް ކަމެއް ހާމަވެފައެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގުޅޭ ނުރައްކާތެރި އެތައް ކަމެއް މި ދިރާސާއިން ހާމަ ވެފައި ވާއިރު އާދަ ކާދައާއި ގުޅިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އެތައް ކަމެއް ވެސް ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އަޅަ ނުލާ ކަންފަސޭހަ ކޮށްލައިގެން ތިބެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު ހައްސާސް ވެފައި ނުރައްކަލެވެ.