މެންބަރ ސައީދަށް: އެދުވަސް ހިނގައްޖެ!

މަތިހަށި ނަގާ ތިޔަ ދައްކާ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކީ ހުސް ދަރަނި.

މެންބަރ ސައީދަށް: އެދުވަސް ހިނގައްޖެ!

ތުރާކުނު ސައީދަށް ހިއުމަން ރައީޓްސް ފެންނަނީ ޔާމީނުގެ ކަމަކާ ލައިގަތީމައެވެ. ޔާމީނު ނޫން މީހުންގެ ދަރިންނެއް ޖީސީއީ އޯލެވެލް ހަދާ ކަމަކަށް ސައީދަކަށް ނުވެއެވެ. ޖީސީއީ އޯ ލެވެލް ހަދާ ދަރިއެއްގެ ބަފަޔަކު ޖަލު ހުކުމެއްގައި ޖަލުގައި ހުރިއްޔާ އެ ދަރީގެ ޖީސީއީ އިމްތިހާނުގެ ދުވަސްވަރު ޖަލު ހުކުމުގައި ހުރި ބަފާމީހާ ގެއަށް ބަދަލު ކުރީ ކޮން ޒަމާނެއްގައި ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ދަރިއަކު ޖީސީއީ އިމްތިހާނު ހަނދަންޏާ ޖަލުގައި ހުރި ރައީސް ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ނުކޮށްގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެއްލިގެން ސައީދު ކުކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ރައީސް ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރިއްޔާ ތުރާކުނު ސައީދަށް މާ ރަނގަޅު ވާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ އޯލެވެލް ހަދާ ދަރިއަށް ޓިއުޝަންދޭން ރައީސް ޔާމީނަށް ވުރެ ސައީދު މާ މޮޅުވާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ދަރިއަކާ އަޅުވައިގެން ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ ސައީދު ތިޔަ ދައްކަނީ ޔާމީނު ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރުމުގެ ބޭނުން ސައީދުގެ އޮތްލެއް ބޮޑު ކަމުންނެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހާދިސާތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ސައީދު ބުނެ މަޖިލީހުގައި އަނގަ ދިޔާ ކުރާއިރު ކޮވިޑް މެނޭޖު ކުރުމުގައި ދުނިޔޭން އެންމެ ކުރީގައި އޮތް އެއް ގައުމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ފާހަގަ ވެގެން ދިޔަކަން ލޮލަށް މިރުސް އެޅިފައި ހުރިވަރުން ސައީދަކަށް ނޭގުނެވެ. ނުފެނުނެވެ.

މާ މޮޅު އެކޮނޮ މިސްޓަކަށް ވެގެން ދަތް ދިލުވާއިރު ކޮންމެ މަސައްތެއް ވެސް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރަނީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަމެއްކޮށް ނިންމުމަށެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލު ވެގެން އުޅޭ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް އެނގެން ޖެހެނީ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާއި މަސައްކަތް ކުރުވާ ސަރުކަރާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަަހައްޓަން ހަވާލު ކުރާ ބަޔަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތުރާކުނު ރޯނު އެދުރަށެވެ. ވިލިމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް ޖެހެނީ ސައީދާއި ބަޅުރުކުން ބުނާ ގޮތަށެވެ. ހޭ ކުޑަ ވުމުގައި ވެސް ބޮޑުވަރެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮތީއްޔާ އޮތް ތަނެއް ވިއްކާލައިގެން ދައުލަތް ދަވާލައިގެން ނިކުމެ ތިބެ ދަރަންޏޭ ކިޔާ އެބަ ކޯތަޅުވައެވެ. މަތިހަށި ނަގާ ތިޔަ ދައްކާ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކީ ހުސް ދަރަންޏެވެ. ބިލާދަރު ލޯނެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ދެޓަވަރުން އެއްޓަވަރު ފެންފޮދަކާ ނުލާ ދިރުވާލި ބޮޑު ލޯނެކެވެ. ހުޅުމާލެ ބުރިޖަކީ ހަ ލޭނުން ދެލޭނު ދިރުވާލި ބިލާދަރު ދަރަންޏެކެވެ. ދައުރު ނިންމުން އިރުވެސް ތަރައްގީ ކޮށް ނުނިންމުނު ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގެ އަލިފާންފޮށި ޓަވަރު ތަކަކީވެސް އަތް ގުޅިނުކާ ބޮޑު ލޯނެކެވެ. ފޭސް ދޭކަކީ މަގެއް މިސްކިތެއް ފިހާރައެއް ސްކޫލެއް ބަހުގެ ހިދުމަތެއް ގާއިމުކޮށް ނުދީ ހާވާލާފައި އޮތް ހަޑިއެކެވެ. ޓަވަރު ތަކުގައި ރައްކާތެރި ކަމެއްނެތެވެ. ކޮންމެ ޓަވަރަކަށް އަރާފައިބާން ހުރީ ކުދިކުދި ފަސް ވަރަކަށް ލިފްޓެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ފަދަކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެތާ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އަނދާ ހުލިވުންނޫން އެހެންގޮތެއް ނެތް 25 ބުރީގެ ޓަވަރު ތަކެއް ހަދާފައި ދައުރު ނިމުންއިރު ވެސް ބަޔަކަށް ހިޔާވަހިކަން ނުދެވުނެވެ. 

ގެއްލުނު ވެރިކަމުގެ މަސްތުގައި ޑޮލަރޭ ދަރަންޏޭ ސާއީދު މެނަށް ކިޔޭލެއް މަދެވެ. މީސްމީހުންގެ ކަންފަތް މަތީގައި ޑޮލަރު ބޮނޑިތަކުން ތަޅާ ދޮޅި ކެނޑިފާ ތިބި ތާވަޅަ ތަކަކަށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ހަދައިގެން އުޅުނު ހަނދާން ވީމާ ކުކުރޭނެއެވެ. އަސަރު ކުރާނެއެވެ. ސައީދޫ މަނިއްގަނޑާއެވެ. އެދުވަސް ހިނގައްޖެއެވެ.