ރިޔާސީވެށި

ވޭތުވެދިޔަ 70 އަހަރު ހޯރަފުއްޓަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނުކޮށްދޭ:...

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މި ވެރިކަމުގައި އަޅަން ފަށާ ނިންމި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް