ހީރަސް ސުފުރާ: ބަޓަރ ޗިކަން

ބަޓަރޗިކަން ހަދާލުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން

ހީރަސް ސުފުރާ: ބަޓަރ ޗިކަން

ހީރަސް ސުފުރާ މިފަހަރު ހާއްސަ ކޮށްލާނީ ބަޓަރ ޗިކަން އަށެވެ. ބަޓަރޗިކަން ހަދާލުމަކީ އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރުގެ ރެސިޕީ އެކުލަވާލާނީ ފަސް މީހަކަށް ވާވަރަށެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި:

 • 500 ގްރާމް ބޯންލަސް ކުކުޅު
 • 1 ފިޔާ
 • 4 ލޮނުމެދު
 • 7 ކާފޫރު ތޮޅި
 • 2 ސައިސަމުސާ ލޮނު (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • 2 ސައިސަމުސާ ދިރި
 • 2 ސައިސަމުސާ ކޮތަނބިރި
 • 1 ސައިސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
 • 1 ސައިސަމުސާ ތެޅި މިރުސް (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • 2 ސައިސަމުސާ ތަންދޫރީ ހަވާދު
 • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު
 • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ކެޗަޕް
 • 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
 • ¾ ޖޯޑު ކާށި ކިރު
 • ½ ޖޯޑު ޕްލެއިން ޔޯގަޓް
 • ½ ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ޕިޔުރީ

ހަދާނެގޮތް:

 • ކުޅިމަހަށް ކަނޑުމަސް އާއްމުކޮށް ކޮށާ ސައިޒަށް ކުކުޅު ކޮށާށެވެ.
 • ލޮނާއި ދިރިއާއި ކޮތަނބިރިއާއި ގަރަމް މަސާލާއާއި ތެޅިމިރުހާއި ޔޯގަރޓް  ބޮޑު ބޯތަށްޓެއްގައި އެއްކުރާށެވެ.
 • ތައްޔާރު ކުރެވުނު މަސާލާ ބޯތަށީގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުކޮޅު އަޅާލާ ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު މަތިޖަހާފައި ބަހައްޓާށެވެ.
 • ގިނައިރު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ބަހައްޓާނީ ފްރިޖްގައެވެ.
 • ފިޔާ ތުނިކޮށް ކޮށާލާށެވެ.
 • ލޮނުމެދުތައް ޗަސްކޮށްލާ ކާފޫރުތޮޅިކޮޅުގެ ކޮޅުތައް ކަނޑާލާށެވެ.
 • ބޮޑު ތެއްޔެއްގައި ބަޓަރާއި ތެޔޮކޮޅު އެކުގައި ހޫނު ކުރާށެވެ.
 • ގިނި މެދުމިނެއްގައި ބަހައްޓާފައި އެއަށް ފިޔާ އަދި ކާފޫރު ތޮޅިކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު ރަތްވާން ފަށަންދެން ކައްކާށެވެ.
 • ދެން ލޮނުމެދުކޮޅު އަޅާލާފައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބައި މިނެޓުވަރު ކައްކާލާށެވެ.
 • ތަންދޫރީ ހަވާދު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • ހަވާދުގެ ވަސްދުވަން ފެށުމުން ޓޮމާޓޯ ޕިޔުރީ، ޓޯމާޓޯ ކެޗަޕް، ކުކުޅު އަދި ހަކުރުކޮޅު ތެއްޔަށް އަޅާލައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • ކާށިކިރުކޮޅުވެސް އަޅާލާ އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • ތެލީގެ މަތި ޖަހާ ގިނި މަޑު ކޮށްލުމަށްފަހު 30 މިނެޓުވަރު ކައްކާލާށެވެ.
 • އުނދުން ނިވާލުމުގެ ކުރިން ރަހަބަލާލާފައި ލޮނާއި ކުޅި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރާށެވެ.
 • ޓޮމާޓޯ ޕިޔުރީއާއި ހެދި ރިހަ މާބޮޑަށް ހުތް ހެން ހީވާނަމަ އަދި އިތުރު ހަކުރު ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ.
 • ކުކުޅުގައި ހަވާދުގެ ރަހަ ބޮޑަށް ލައްވާލަން ބޭނުންވާނަމަ ހަވާދުގަނޑު ހާކައިފައި ގިނައިރުވަންދެން ކުކުޅު މެރިނޭޓް ކުރާށެވެ.