ހީރަސް ސުފުރާ: އޯޓުކުޅި ބޯކިބާ

އޯޓު ބޯކިބާ އެޅުން ނިކަން ފަސޭހަ

ހީރަސް ސުފުރާ: އޯޓުކުޅި ބޯކިބާ

ހީރަސް ސުފުރާ ހިމަނާލަން މިއުޅެނީ އާދައިގެ  ކުޅި ބޯކިބަލެއް ނޫނެވެ. އޯޓްސް ބޭނުން ކޮށްގެން އަޅާ އޯޓުކުޅި ބޯކިބާ އެޅުމަކީ ނިކަން ފަސޭހަކަމެކެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި:

 • 1 ޖޯޑު އޯޓްސް
 • 1 ޖޯޑު ފެނުކައްކާފައިވާ އަލުވި
 • 1 މަސްދަޅު
 • 1/2 ލުނބޯގެ ހުތް
 • 1 ފިޔާ
 • 10 ހިކަނދިފަތް
 • 1/2 ގިތެޔޮމިރުސް
 • 1/4 ސައިސަމްސާ ރީނދޫ
 • 1 ސައިސަމުސާ ޗިސްކޮށްފައިވާ އިނގުރު
 • 1 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި)
 • ރަހަލާވަރަށް ލޮނު
 • 1 ސައިސަމްސާ ތެޔޮ

ހަދާނެގޮތް:

 • އޯޓްސް ޕެކެޓުގައިވާ ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އޯޓްކޮޅު ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ. ފެންކޮޅަކަށް އަޅާފައި ކުޑައިރުކޮޅަކު ބަހައްޓާލުން ނޫންކަމެއް ކުރާކަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ޕެކެޓްގައި ބުނެފައެއް ނޯވެއެވެ.
 • ގިތެޔޮމިރުހާއި ފިޔައާއި ހިކަނދިފަތް ތުނިކޮށް ކޮށާލާށެވެ.
 • ކޮށި ތަކެއްޗާއި އިނގުރާއި، ލޮނުމެދާއި، ލުނބޯ ހުތް ލޮނުކޮޅާއި އެކު ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ.
 • މޮޑެލި ތަކެތީގެ ތެރެއަށް މަސްދަޅާއި، އަލުވި، ރީނދޫ އަދި އޯޓްސްކޮޅު އަޅައި އެއްކުރާށެވެ.
 • ތަވައެއް އުދާށެވެ. ނޮން ސްޓިކް ވައްތަރުގެ ތަވައެއް އޮތީއްޔާ ރަނގަޅީ އެ ބޭނުން ކުރުމެވެ.
 • ތެޔޮކޮޅު ޓިޝޫކޮޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަވާގައި ރަނގަޅަށް ހާކާލާށެވެ.
 • އެއްކުރި ސާމާނު ތަވަޔަށް އަޅާލާފައި ރީތިކޮށް ފަތުރާލާ އޮމާންކޮށްލާށެވެ. ބައި އިންޗިއެއްހާ ބޯމިން ހުންނާނެ ވަރަށް ފަތުރާލީމަ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
 • ގިނި ބަހައްޓާނީ މަޑުކޮށެވެ. އަދި ބޯކިބަލުގެ މަތީބައިގެ ތެތްކަން ފިލަންދެން  ފިހުމަށްފަހު ފުށުން ޖަހާށެވެ.
 • ފުށުންޖެހުމުން އަޑީގައި އޮތް ބަޔަށް ރަން މުށިކުލަ އަރަންދެން ފިހާށެވެ.