ދިވެހި ކުޅިވަރު

ޓޮމް އަކަށް ދަގަނޑޭ ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ

ސިޔާސީ ޙީލަތުން މަންފާ ހޯދަން ޓޮމް މޮޅު

އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީ ނުކުރުންމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ރާއްޖެއަށް އޭޝިއާގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ބީޗް ވޮލީބޯލް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް އަދި ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަންމެޑަލް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރާނީ ބޭރުން ފުރުސަތު ހޯދަދީގެން

މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ އެކަޑަމީތައް އޮތީ ފުރުސަތު ދޭން ތައްޔާރަށް