އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީ ނުކުރުންމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ރާއްޖެއަށް އޭޝިއާގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ބީޗް ވޮލީބޯލް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް އަދި ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަންމެޑަލް

އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީ ނުކުރުންމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު

އޭޝިއާގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ބީޗް ވޮލީބޯލް މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވޮލީގެ ފުރަތަމަ ރަންމެޑަލެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތް ތަކުން ރާއްޖެއިން ރަންމެޑަލް ހޯދަމުން އާދެއެވެ. އެގޮތުން ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމް ވަނީ އެއް ރަން މެޑައްޔާއި، އެއް ރިހި މެޑަލްގެ އިތުރުން ހަތަރު ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ބޮޑީ ބިލްޑިންގެ އެކި މިބާރާތުން މީގެކުރިން ރަންމެޑެލް ހޯދަމުން އަޔަސް ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ރަންމެޑަލް ހޯދި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީ ޓީމާއި ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި ޓީމުތަކުގެ މެމްބަރުންނަށާއި އޮފިޝަލުންނާއި އެސޯސިއޭޝަން ތަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭޝިއާގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ބީޗް ވޮލީބޯލް މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީ ފިރިހެން ޓީމާ، އަދި ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލާއި ރިހިމެޑަލް އަދި ލޯމެޑަލް ހޯދައިދިން ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީ ނުކުރުން ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރު ތަކަކަށް ވެސް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މަރުހަބާކިޔުމުގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީ ޓީމާއި ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވައި ޓީމުތަކުގެ މެމްބަރުންނަށާ އޮފިޝަލުންނާއި އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުންތެރިންނަށާ އެތުލީޓުންނަށް އިތުރު ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ބީޗް ވޮލީއާ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގެ ކުޅިވަރުތަކަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދޭނެ މުސްތަގުބަލް އޮތް ކުޅިވަރު ތަކެއްކަން އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެކުރިން އެކުޅިވަރު ތަކަށް ނުލިބޭ ސަމާލުކަމާއި، މާލީ އެހީތެރިކަން މިފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަން މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.