11 ދުވަހުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުނިންމެންޏާ ކުރީސަރުކާރޭ ނުކިޔާ: އާޒިމް

މުއިއްޒު ބޭނުންވަނީ ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީ ހުއްޓުވާ މާލެއަށް ތޮއްޖެއްސުން

11 ދުވަހުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުނިންމެންޏާ ކުރީސަރުކާރޭ ނުކިޔާ: އާޒިމް

ކޮންމެ 11 ދުވަހުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމުމަކީ ކޮންމެ ވެރިއަކަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑުތެދެކެވެ. އެކަން ވާނީ ހިކުމަތްތެރި ވެރިއަކު ގައުމުގައި ހުރެގެންކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ސަރުކާރުން ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވާނީ ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ ނިންމަމުން ކަމަށް މޭޔަރ އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުއިއްޒު ސަރުކާރުން ފެންނަނީ ކަންކަން ކުރަން ނޭނގުމާއި ކުރީ ސަރުކާރާ ގުޅުވައި ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރުކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހު ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އައި މަޝްރޫއުތައް މިސަރުކާރުން ހުއްޓާލީ ފައިސާ ނެތިގެންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް  ފައިސާ ނެތިގެން މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލިނަމަ، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މުޅިން އައު މަޝްރޫއެއްގައި ސޮއި ނުކުރާނެ ކަމަށް އާޒިމު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގައި ސަރުކާރުން އިންތިހާއަށް ފައިސާ އިސްރާފު ކޮށްފައިވާކަން ދޭހަވާ ކަމަށް މާލޭ މޭޔަރ ވިދާޅުވެއެވެ. މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާވެސް މަގުސަދަކީ ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީ ހުއްޓުވައި، މާލެއަށް ތޮއްޖެއްސުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ މާލޭ މޭޔަރ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައެވެ.

އާދަމް އާޒިމު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައިސް ސޯލިހު ސަރުކާރުން ފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދުމަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވެއެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ވީހާވެސް އަވަހަށް ގެދޮރުވެރިވެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް މާލޭ މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.