ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ފަހި ވިސްނުމަކުން ވިސްނުން

ރާއްޖެ އަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް ގައުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ފަހި ވިސްނުމަކުން ވިސްނުން

ރާއްޖެ އަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާ އެއް ގައުމެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އާޓިފިޝަލް އައިލެންޑްތައް ހެދުމާއި، ރެސިލިއަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ފަދަ އެޑެޕްޓޭޝަން ފިޔަވަޅުތަކަށް ރާއްޖެއިން އިން ފޯކަސް ކުރުން މުހިންމެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަށްތަކުގެ ނާޒުކު އިކޯސިސްޓަމް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން މުހިންމެވެ. ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި، އީކޯ ފްރެންޑްލީ އެކޮމޮޑޭޝަންތަކާއި، މުރަކަތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޒިންމާދާރު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން ހިމެނިދާނެ އެވެ. އިމްޕޯޓްކުރާ ފޮސިލް ފިއުލް ތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި ދިމާއަށް ބަދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާން ޖެހެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސޯލާ ޕަވަރ އިންސްޓޯލޭޝަން ތަކާއި ވިންޑް ފާމްތަކާއި، ޖަޒީރާ ތަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސާފު ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރަމުންދާ ވަރަކަށް ރާއްޖެއިން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޑެލީވަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަންޖެހެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި، ފެން ޑީސެލިނޭޝަނާއި، ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއިން އާ ހައްލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަން އިތުރުކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކޮށް، ހައިޓެކް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރެއް އޮވެދާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމުގެ މުސްތަގުބަލު ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮސެސްތަކާއި، އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާއި، އިޖުތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމެނޭ ގޮތަށްއެކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމާއި ފައިދާހުރި ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ ގައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކެންޖެހެއެވެ.

މުއްސަނދި ބަޔޯޑައިވަރސިޓީއާއި ކަނޑުގެ އިކޯސިސްޓަމް ތަކުގެ މުހިންމުކަން ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު، ކޮންޒަވޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކަނޑުގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހޭލުންތެރި ކުރުމަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުހިންމު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.