އޯސޭނިއާ

ފިތުރުއީދު ބަންދަށް ފަހު ރާޝިދު ހަނދުގައި ޖައްސާނެ

ރަޝީދު ހަނދު ވަށާ ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ 2300 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ އުސްމިނުން އޯބިޓެއްގަ

އޯކްލޭންޑް ފެނުގެ އަޑިއަށް

27 ވަނަ ދުވަހު އެކަނިވެސް އެ ސަހަރަށް 249 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވޭ