ހޮޅުއަށި

އާލިއާ ވާހަކަ: ތަފާތު ހުނަރެއް!

"އެޑް ފައިންޑްސް އަ ހޯމް"

ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭ ވިހި މީހުން މަރާލާ ބޯވައެއް

މީހުން މަދުވަނީ ބޯވަ ދޫކުރާ ވިހައަކުން

ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ ގެ އެކްޓަރ ކައިވެނިކުރަނީ

ހަރްޝަދު ޗޯޕްޅާއަކީ ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރެއް

ހައުސް ފުލް 5އަށް އަބީޝެކް

ޝޫޓިން ފަށަނީ އޮގަސްޓް މަހު އިގިރޭސި ވިލާތުގައި