މެންބަރ ޝުޖާއަށް: އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ބޭންކުރުން ބައިގެން ނުގޮސްއޮތީ ކިރިޔާ

މެންބަރ ޝުޖާއަށް: މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އެރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ގަރާރަކަށް ސަމާލުކަމެއްނުދޭ

މެންބަރ ޝުޖާއަށް: އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ބޭންކުރުން ބައިގެން ނުގޮސްއޮތީ ކިރިޔާ

މަޖިލީހުގެ ގަރާރުން ފާސްކުރީ:

  • އިޒްރޭލްގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާ ކުރުން.
  • އިޒްރޭލްގައި އުފައްދާ އަދި އެ ގައުމުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރުން
  • އިޒްރޭލާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ނަމަ އެފަދަ އެންމެހާ ގުޅުންތަކެއް ކަނޑާލުން

ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރ މަޖިލީހުގައި ރޫޅިވެރުނަސް ހަގީގަތަކީ ހަގީގަތެވެ. ކިތަންމެ ބާރަށް އުޑުގަ ޖެހިފަ ބިމުގަ ޖެހުނަސް ރާއްޖޭން އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓް ބޭން ކުރުމަކަށް ނުވިސްނައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފިއްތުންތަކާހެދި ގޮތްދައްކާ ދިގުދެންމިޔަސް ރައީސް މުއިއްޒު އެކަން ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ބޭން ނުކުރީ ކީއްވެހޭ ބުނެ އެމްޑީޕީ ބޮލަށް އެކަން ކަނޑާލަން ނޫޅޭށެވެ. ދިމާލަށް ފެންނަން ހުރި ހަގީގަތްތައް ހުރީ ޝުޖާއު ތިޔަ ބުނާހެނެއް ނޫނެވެ. 

ހަމާސުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާ ދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ 7 ގައެވެ. ހަމާސް ނައްތާލުމުގެ ނަމުގައި އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާތައް ދޭންފެށީ 10 އޮކްޓޯބަރ ގައެވެ. އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުނީ 14 އޮކްޓޫބަރ 2023 ގައެވެ. ގަރާރު ފާސްކުރީ 01 ނޮވެންބަރ 2023 ގައެވެ. 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރުގައި އިޒްރޭލްގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާ ކުރުމާއި އިޒްރޭލްގައި އުފައްދާ އަދި އެ ގައުމުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރުމާއި އިޒްރޭލާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ނަމަ އެފަދަ އެންމެހާ ގުޅުންތަކެއް ވަގުތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ދުވަސްވަރަކީ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅެވެ. ނިމެމުންދާ ސަރުކާރަކުން އެކަން ނިންމުމަށްވުރެ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭކަމެއް އައުސަރުކާރުން ކުރަން ލަސްކޮށްލުމަކީ އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރިގޮތެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފަހުވަގުތުވެސް އައު ރައީސަށް މަޖިލީހުން އެކަން ހަނދާން ކޮށްދިނެވެ.  އެގޮތުން ނޮވެމްބަރު 16، 2023 ގައި ރާއްޖެއަށް އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން އައުން މަނާކުރަން ލަފާދީ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އެރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަރާރަކަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. 19 ނޮވެންބަރ 2023 ގައި ފިރުޒުލް ބުނީ ކޮމިޓީން ލަފާ ދިންގޮތަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ދިވެހިންގެ އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތާއި ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތަށް ވިސްނަވާފައި ކަމަށެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ފިރުޒުލް ނޫސްވެރިން ގާތުގައި ފަހުންވެސް ބުނީ ގާނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރުމުން އެކަމަކީ ރައީސަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން 6 މަސް ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ އޮތް އޮތުމަކީ ލަސްކުރުމާ ފަސްކުރުން ނޫން ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ. އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ބޭންކުރުން 6 މަހުގާ ބައިގެން ނުދިޔަކަން ނަސީބެވެ.