ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ރަނގަޅު

ދޭހަވަނީ، ޤައުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ދިމާއަށް ހެޔޮ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާކަން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ރަނގަޅު

ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ރީތި ޖަޒީރާ ތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު މި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިން އަންނަނީ ގައުމުގެ ތަރައްގީ އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ތަރައްޤީގެ އެކި ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ޓޫރިޒަމް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަމާޒު ކޮށްގެންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރއާއި އެއާޕޯޓް ތަކާއި ކަނޑު ބަނދަރުތައް ފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ފުރުސަތުތައް ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް ތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، ފަތުރުވެރިންނާއި ވިޔަފާރި ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ފަތުރުވެރި ކަމަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރި ކަމުގެ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނާޒުކު ކަނޑުގެ އިކޯސިސްޓަމް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު ފަތުރުވެރި ކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، އިކޯފްރެންޑްލީ ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިއެރުމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން ބެލެންސް ކޮށްގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ތައުލީމީ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށާއި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކުރުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ސިއްހީ ފަރުވާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް، ރަނގަޅު ސިއްހީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އާބާދީއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސަތްކަތެއް ވަނީ ކުރަންފަށާފައެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ތަރައްގީއަކީ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކާއި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުރިއެރުންތައް ތަފާތު ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީއަށް ވަގުތު ނަގާއިރު، މަގުމަތީގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ދަތުރު ފަތުރުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުން ތަކެއް ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއިގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ހަގީގަތުގައިވެސް ރަނގަޅު ވަމުންދާ ނަމަ، އެއިން ދޭހަވަނީ، ޤައުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ދިމާއަށް ހެޔޮ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅަމުން ދާކަމެވެ. ދައްކާލަން އަދި އަޑު އަހާލަން ވެސް އެހާމެ ފަސޭހަ ވާހަކަ އެކެވެ!