ތައުލީމީވެށި

ދޮގުހެދުމުގައި ވަޒީރުން މުއިއްޒަށް ދުލެއް ނުކުރޭ!

މެލޭޝިއާ އާއި ލަންކާގައި ދިވެހި - އިސްލާމް ކިޔަވާދިނުން މެދެއްނުކެނޑޭ

ސްޓެލްކޯގެ ޓްރައނަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

މުއައްޒަފުން ތެރޭގައި ތަމްރީނުދޭނެ ޓްރެއިނަރުންގެ ޕޫލެއް ގާއިމްކުރުން

އެމްޕީއެލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު 6 ސްކޮލަރޝިޕް

ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުންވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުސަތު އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ކޮންމެ އަހަރަކު ޕޯޓުގެ ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުސަތު އެމްޕީއެލްގެ ހަ މުވައްޒަފަކަށް

އެމްޕީއެލް އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 200 އެޕްލިކޭޝަން

ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށްވުރެ ޖާގަ ވަނީ އިތުރުކޮށްފާ