ދުޅަހެޔޮ ކާނާ

މާގަނޑުކޮޕީ: އެއްވަނައިގެ ކާނާއެއް! ނުކައެއް ނުވާނެ!

ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުބީ ޖަމާވުމަށް ހުރަސްއަޅާ

އަންނާރު ނުކަނީ ކީއްވެ

އަންނާރަކީ އެންމެ ގަދީމީ މޭވާ

ކުންނާރެއް ނުކައި އެއްލާ ނުލާތި!

އޭޑްސް ވައިރަސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުންނާރު