އަހަރު ނިންމާލީ ބަނޑަށްނުޖެހި 827 މިލިޔަން ޑޮލަރގެ ރިޒާވާއެކު

ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 52 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓުނީ ވެސް ޔާމީނު ވެރިކަމުގައި.

އަހަރު ނިންމާލީ ބަނޑަށްނުޖެހި 827 މިލިޔަން ޑޮލަރގެ ރިޒާވާއެކު

ދައުލަތުގެ ރިޒާވް 827 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ސްރީލަންކާއަށް ޖެހުނު ހާލަށް ވުރެ ދެރަ ހާލެއްގައި ރާއްޖެ ޖެހެން އެދިއެދި ތިބި ސިޔާސީ ރަންޑީން ހީކުރި ގޮތެއް ރާއްޖޭގެ މަލިއްޔާއަކަށް ނުވިއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް ހުސްވެ ކާބޯތަކެތި ގަންނާނެ ފަދަވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނި މީހުން މިއަދު ދައްކާނީ ކޮން ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ. ކޮންމެ މީހަކީ މާ މޮޅު އެކޮނޮމިސްޓަކަށް ވެގެން ނަގޫ ނަގާ ދުވާއިރު ހީވަނީ މިވަރެއް ނެތް ހެންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ބޮޑުތަނުން ބޮޑުވެ ރޫފަޖެހެމުން އަންނަކަން އެމްއެމްއޭގެ މާލީ ހިސާބުތަކުން އެހެރީ ފެންނާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުރިއަރައި ބޮޑު ތަނުން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. އިގްތިސާދު ފުޅާވެ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް އަންނަނީ ހަލުވިކޮށް ރަނގަޅުވެ ކުރިއަރަމުންނެވެ.
2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަނީ 827 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. ހަމައެކަނި ހުސްވި ޑިސެމްބަރ މަހު އެކަނިވެސް ރަސްމީ ރިޒަރވްއަށް 223 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު 134 މިލިއަން ޑޮލަރު މީރާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ މިންވަރަކީ ހުސްވި ނޮވެމްބަރ މަހަށްވުރެ 71 މިލިޔަން ޑޮލަރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް އެންމެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައި ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެން 2022 ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ރަސްމީ ރިޒާވްގައި 817 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުއްޓެވެ. މިއީ ކުރީ ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި އެވްރެޖް ރިޒާވް ހުރި މިންވަރާ އަޅާބަލާއިރު 39 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރީ 2021 ސެޕްޓެންބަރު މަހުއެވެ. މި ސަރުކާރުގައި ރިޒާވް އެންމެ ދަށަށް ދިޔައިރު ވެސް ރިޒާވްގައި 499.63 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުއްޓެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރިޒާވް 343.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައި ވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް (ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް) އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. 2021 ޑިސެންބަރު މަހު ޔޫޒަބަލް ރިޒާވްގައި ހުރީ 419 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މި މިންވަރަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ މައްޗަށް ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް ޖެހުނު އިރު ހުރި ވަރާ އަޅާބަލާއިރު %33 (104 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް އެންމެ ދަށަށް ވެއްޓިފައި ވަނީ ވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައެވެ. މޭ 2017 ގައި ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 52 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެލާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދަށް ވުރެވެސް އެ އަދަދަކީ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

2023 އަހަރަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅިއިރު 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރިޒާވް ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އޮތީ 638 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2022 ވަން އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަސްމީ ރިޒާވް 827 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބެންކުން މި ހުރިހާ ހަގީގަތެއް ފެންނަން އޮތްއިރު ޔާމީނާ ނަޝީދާ ސައީދާ ޖަމީލުމެން ރިޒާވޭ ކިޔައިގެން އަނގަ ދިޔާކުރީ ކުޑަވެސް އިހުލާސްތެރި ކަމެއް ނެތި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައު ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަވަން ކަން މިހުރީ ސާބިތުވާށެވެ.