މަދަރުސީ

ގައުމު ފާލަކަށް އަޅުވާ އުއްމީދު އާކޮށްދެއްވީ އިބޫ!

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ އަމާޒަކީ، ޒަމާނީ ތައުލީމީ އީޖާދީ އުފެއްދުންތެރި ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން

އިބޫގެ މައްޗަށް އަންނިއަށް ކުރިހޯދޭނީ ހުވަފެނުން

އެކީ ތިބި އެންމެންހެން އަންނި ދޫކޮށްލައިފި

އަދުރޭއަށް ކެހިދޭން ޔާމީނު ވައުދު ވެއްޖެ!

އިއްތިހާދުގެ ޕާޓީއަކަށް ވާދަކުރަން ގޮނޑިއެއް ނުދޭނަން: ޔާމީނު