އިޖްތިމާއީ

ރަށުބަންދުން ވީއްލުމުގެ ފަރުވާއަކީ އާރުޓީއެލް

ހިދުމަތް ލިބެން ހުރިތަކާކަށް އަގުހެޔޮކޮށް އަވަހަށް ގޮސް ހިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ނިޒާމު

އައްޑޫން 4000ގޯތި ދޫކުރަނީ

އެންމެ ފުރަތަމަ 1000 ގޯތި

15000މީހުނަށް ވަޒީފާ ދީގެން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ރަތަށް

މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ރައީސްގެ ފަތިފުށް ޓްރާންސް ޕޭރެންޓް ކޮށްލަބަލަ!

ކިތަންމެ ޖޭވިޔަސް ގަން އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރާނެ!

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރާ ހޭދައކީ ބޭކާރު ކަމެއްނޫން