ފްލެޓް ރޭޓެއް ހަމަޖެއްސުމުން ކަރަންޓުން އުފާވެރިކަން

ސްޓެލްކޯގެ %28 ކޮންޒިއުމަރުން 600 ޔުނިޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރޭ

ފްލެޓް ރޭޓެއް ހަމަޖެއްސުމުން ކަރަންޓުން އުފާވެރިކަން

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކަރަންޓަށް އަގުނެގުމުގައި ފްލެޓް ރޭޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ މިނިންމެވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެކެވެ.

ރައީސް އެ ގޮތަށް ނިންމެވުމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ ކަރަންޓްގެ ފީނެގުމުގައި ފްލެޓް ރޭޓެއް ހަމަޖެހުމުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މައުލޫމަތު ދެއްވާފައެވެ. 

ޝަރީފު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ރޭޓް ފްލެޓް ރޭޓް މިހާރު ބިލްކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންޑްގައި އޮންނަ ރޭޓަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް %52-%31 އާ ހަމައަށް ބިލް ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ. 

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ކަރަންޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ވާަހަކަ ދެކެވެމުން އަންނަކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައިވެސް އެކަމާގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަަކެއް ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. ރައީސްގެ އެ ނިންމެވުމަކީ އެ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސްޓެލްކޯގެ ކޮންޒިއުމަރުންގެ %28 ކޮންޒިއުމަރުން 600 ޔުނިޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާ ކަަމަށް ވެއެވެ. އެއާއެކު ޓެރިފް ރޭޓް އޮންނާނީ 4.25ރ އަށް އިތުރު ކުރެވިފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ. އެވްރޭޖްކޮށް 500 ޔުނިޓަށް ދަށުގައި އުޅެނީ %40 ކޮންޒިއުމަރުންނެވެ. ކޮންޒިއުމަރުންގެ ބޮޑުބައެއް އުޅެނީ 500 ޔުނިޓަށް ވުރެ މަތީގައި ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު ސްޓެލްކޯގެ ކޮންޒިއުމަރުންގެ އަދަދަކީ 77،275 އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ އަދަދު 60،509 އަށް އަރައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންޒިއުމަރުންގެ އަދަދަކީ 53،412 އެވެ.