އިޖުތިމާއީ

މޭޔަރ އާޒިމު ދައްކަވާ ދެއްވަނީ ތަފާތު ނަމޫނާއެއް

2 އަހަރުތެރޭގައި މާލެސިޓީގެ މިސްކިތުގެ ފާހަނާތައް ފަސް ތަރީގެ ފާހަނާ ތަކަކަށް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރި ތިބިކަމަކަށް ނަރީޝަކަށްނުވޭ!

ވަގުފާރީގެ ހަބަކަށް ސިޓީކައުންސިލް ވަނީ ހަދާފާ

މަށަށް ނުލިބި އެހެން މީހަކަށް ލިބިގެން ނުވާނެ!

ވަލު ދޮރަށީގައި ޓަކި ޖަހާ ނުލެވޭނީ އާރެއް ބާރެއް ނެތް ނިކަމެތި މީހާއަށް

ދިވެހިންނަށްވާ ބިދޭސީންނަކީ ދިވެހިންނޫން ކޮންބައެއް

ގޯތި ދިނީ ދިވެހިންނަށް: ދިވެއްސަކަށް ވުމުން ވަނީ ދިވެއްސަކަށް

އިބޫގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި އެންމެނަށް ގޯތިކަށަވަރު

އެކަން ވުމާ ނުވުން އޮތީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގަ