ދެކޭގޮތް

ރައްޔިތުން ދޭ މެޖޯރިޓީއެއް މުއިއްޒަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ!

މެޖޯރިޓީ މުއިއްޒު ހޯދަން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދިގެނެއްނޫން

ޝަހީމަށް: މުއިއްޒު އަޒުލު ނުކުރާނެ ގޮތަކީ ނެތްގޮތެއް!

ގައިރު ގާނޫނީ ވަޒީރުކަމުން ޝަހީމު ވެސް ޖެހޭނީ އެއްފަރާތްވާން!

ގައުމު ބަނޑަށް ނުޖައްސާ ފައިބާނީތަ!

މާލީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު މުއިއްޒަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ

ދޮންއަމަޔަކާ ނުބެހެވޭނެ!

މީޑިއާ ކައުންސިލެއް ކަމަކު ދިޔަވަރެއް ކުރުސީއެއް ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް

ރުހުން ނެތް ވަޒީރުންގެ ނިންމުންތައް ބާތިލު!

މަޖިލީހުން ރުހުން ނުލިބުމުން މަތިމައްޗަށް އެ ވުޒާރާއަށް އެ ބޭފުޅަކު އައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެ