ދެކޭގޮތް

ނޭނގޭ ކަންކަން ކުރަން ނޫޅެ ގެއަށް ކަނޑާލާ!

ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީއަށް ބަލައިގެން އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ

އިވެންޓްމެނޭޖު ކުރަން ދައުލަތް ދަވާލިޔަސް ސްކޭމަކަށްނުވޭ!

4 އަހަރު ދުވަހުން 537.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ 20410 ދަރިވަރުންނަށް ދައުލަތުން ހަރަދުވުމަކީ ކުރެވުނު އިންވެސްޓެއް

ގައުމުގާ ފައިސާ ނެތީއެއްނޫން - މުއިއްޒުގައި އިހުލާސްތެރިކަންނެތީ

މުއިއްޒުގެ ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ: ބޯޓު އަޑިއަށް ދިއުން ނޫނީ ގަސްތުގައި އޮޅުވާލުންތަ؟

މުއިއްޒު އުޅެނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލަން

އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބައިވެރިވުން ނެތް އަތޮޅު ކައުންސިލެއް އޮންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން

ޕީޖީ ޝަމީމާހުރެ ދައުލަތް ފާލުން ނެއްޓިފާ!

ދައުވާ ކުރުމާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަކީ ނުފޫޒު ދަށުވެ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ކުރާކަމެއް؟