ދެކޭގޮތް

އިރުތިޝާމަށް: ވެރިކަން ހޯދަންއުޅެނީ ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކުރަމުން

އުޅުއްވަނީ އިންޑިއާ ކަނޑު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަން

ގަސްތުގައި މުދާ އަގުބޮޑުކުރުން ހުއްޓުވާނަން: ސަރުކާރު

އަގުބޮޑުކުރަނީ ސަރުކާރާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި

ޝިޔާމަށް: ދާއިރާގެ %67.5 ތާއީދު ނެތީމަ ގެއަށް ކަނޑާލާ

ޝިޔާމަކީ ދާއިރާ މީހުންގެ ތާއީދު ނެތް މެންބަރެއް

ކައުންސިލް ތަކުގެ ހަތަރެސްފައި ބަނދެ މޫދަށް

ވަކި މިނިސްޓްރީއަކުން ހުއްދަ ދިނީމާ ނޫނީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކަމެއްނުކުރެވޭހެން އަތްބަނުން

އަލީ އާރިފަށް: ގާސިމް ތިޔަ ހެދީ ހުތްފެލި ލުބޯހުތް ކިބަޔަކަށް

ދުރާލާ ރާވައިގެން ޖޭޕީ ހިސޯރު ކުރީ ޔާމީން