ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އަލީ ހުސައިން

ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް ގޮވާލެއްވި

ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އަލީ ހުސައިން

ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލްއުސްތާޒު އަލީ ހުސައިން ގޮވާލައްއވައިފިއެވެ. ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު އަލީހުސައިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްކަމަށެވެ. މިގޮތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަން ކުރައްވާތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތީ އައު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އާ ދައުރެއް ފައްޓަވާތީއާއި މަޖިލިސްގައި ވެސް އައު ރައީސެއް އިންނެވުމުން ބަޖެޓު ވެސް އަލުން އިސްލާހުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް އަލުން ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިގެން އަލަށް ހަވާލުވާ ސަރުކާރު ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތައް އަލުން ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އަލްއުސްތާޒް އަލީހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.