ދުށްތަން

މާލޭގެ ހިދުމަތުގައި އާޒިމް ޓަކިނުޖަހާނެ ދޮރެއް ނުހުންނާނެ!

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ރެޔާދުވާލު ކުރިޔަސް ހުއްޓާނުލާ ކުރައްވާނެ ކަންކަން

ސަރުކާރުން ފައިސާ ނުފޮނުވާތީ ބޭރުގާތިބި ކިޔަވާކުދިން ހާލުގަޖެހިއްޖެ!

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވައިދުން ނުދައްކާ އެތިބީ ވީއިރަކުން ކުރަން

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހަށިވިއްކުން މެކުހުގައި!

ކޯލްގާލް ހިދުމަތްވެސް ރާއްޖޭން ބަރާބަރަށް ލިބޭ!

އޭ މިހިރަ ދިދަޔާ! ލާރިކޮޅުކޮބާ!

ފައިސާ ނެތިއްޔާ ކިރިހާ މަސްތައް ހުންނަންވާނެ

ނަމާދު ޖަމްއުކޮށް ގަސްރު ކުރާނެގޮތް މިއޮތީ!

ގަސްރު ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބިގެންވާ ލުއިފަސޭހަކަމެއް