ލަކިޖެހި ވަރަކަށް ފައިބާނީ ހުޅުނބު!

ލަކިޖެހި ވަރަކަށް ފައިބާނީ ހުޅުނބު!

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ކުރައްވަން ޖެހެނީ ހައަނގަ ޖަމީލު ބުނާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އޮޅެގެން ނޫޅޭށެވެ. މި ރާއްޖޭގައި އޮތީ ފެޑެރަލް ދައުލަތެއް ނޫނެވެ. ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެކެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ވަކި ސަރުކާރެއް ނޫނެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ މުއިއްޒު ލާން ގެންގުޅޭ ހަރުވާޅެއް ނޫނެވެ.

ސަރުކާރުގެ އާރާބަރު ނުފޯރާ އަކަ އިންޗިއެއް ވެސް މި ދައުލަތުގައި ނުއޮންނާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅޭ މަޝްރޫއެއް ޕްރޮގްރާމެއް ހުއްޓުވޭނެ ކައުންސިލެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމުރު މައުރޫފު ނުހިނގާ ފަސްގަނޑެއް މި ބިމުގައި ނުއޮންނާނެއެވެ. މުއިއްޒު ހިންގާ މާލެސިޓީ ކައުންސިލަކީ ވަކި ސަރުކާރެއް ނޫނެވެ. ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ވަރުގެ ގާނޫނީ ބާރެއް މާލޭ މޭޔަރަކަށް ނުއޮންނާނެއެވެ.

ރައީސޭ އެޓޯލް މިނިސްޓަރޭ ބާރޭ ސިޓީކައުންސިލޭ ކިޔައިގެން ފަސާދަ އުފައްދަން ހަ އަނގަ ޖަމީލަށް އޮތް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ކެހިދީ ޖަލަށް ވައްދާފައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ހުވަފެން ދެކިކިގެން ބުޅާ މަސްގަނަޑަށް ބަލާހެން ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓަށް ވައްވައް ޖަހާނީ ހެއްޔެވެ. އެކަމެއް ނުވާނެއެވެ.

ކުށް ކަނޑައަޅަން ހައަނގަ ޖަމީލަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ. ގާނޫނީ ހަމަލަމަ ގެއްލި އިތުބާރު ކެނޑި މަގުމަތި ވީމާ ޓްވީޓް ކުރިޔަސް ޖެހޭނީ ގައިވީދާށެވެ. ކަމަކަށް އިސްކުރަން ކުފޫ ހަމަވާ އެންމެ ސިފައެއް ވެސް ޖަމީލުގެ ނެތެވެ. ކުޑަމިނުން ރަށުކައުންސިލެއްގައި ގޮނޑިއެއް ހޫނުކުރަން ވެސް ހައަނގައަށް ބަޔަކު ވޯޓެއް ދޭނީއެއް ނޫނެވެ. މާ ގަދަ މީހަކަށް ވެގެން ޓްވީޓް ކުރިޔަސް ސިޔާސީ އަބަ ހައްދަވެ ހުޅުނބު ފޭބީމާ ލަކިޖެހި ވަރަކަށް އެޅޭނީ ދޮޅިއެެވެ.