އެސްޓީއޯ ވީކެންޑް ފިއެސްޓާ

ވީކެންޑް ފިއެސްޓާއަކީ ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރަމޯޝަނެއް

އެސްޓީއޯ ވީކެންޑް ފިއެސްޓާ

އެސްޓީއޯ ވީކެންޑް ފިއެސްޓާއަކީ އެސް.ޓީ.އޯ ރަމަޒާން ބާޒާރާއި ގުޅުވައިގެން އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. ވީކެންޑް ފިއެސްޓާ އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ.

އެސްޓީއޯ ވީކެންޑް ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުޓްތައް ލިބޭނެއެވެ. އެސް.ޓީ.އޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި ރެކްލީސް ކުރައްވައިގެން ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ފިއެސްޓާގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތައް ލިބިދޭނެއެވެ. 

ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިން ވިއްކާ ހޯމް އެޕަލައަންސް ބައްލަވައިގަތުމަށް ހޭދަކުރައްވާ ކޮންމެ 1000 ރުފިޔާއަކާއެކު އިނާމެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ފިއެސްޓާގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ވީކެންޑް ފިއެސްޓާގައި ރޭގަނޑު ފްރީ ޓޭސްޓިންގ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ އިންތިޒާމްކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު ބޮޑެތި އިނާމްތަކަކާއެކު ފެށީ ހުސްވި ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. 22 ޖަނަވަރީ އިން 29 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްއާއި، ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ރަމަޟާން ބާޒާރު ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. އެސްޓީއޯ މަކިޓާ ޝޯރޫމްގައި ރަމަޒާން ބާޒާރު އޮންނާނީ 1 ފެބްރުއަރީ އިން 29 އެޕްރީލްއަށެވެ.  ނިޕޯން ރަމަޒާން ބާޒާރުވެސް 1 ފެބްރުއަރީ އިން 29 އެޕްރީލްއަށް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.