ތާރީހީހެކި

މުއިއްޒުގެ ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ސަޒާ ދިވެހިންނަށް!

ޗައިނާގެ އުގަށް ވެއްޓިގަތަސް ބޭނުންހާ ކަމެއް ނުވާނެ!

މަޖިލީހާ ދެކޮޅަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ؟

ރައީސަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވައެއް ނުލެވޭނެ

މުއިއްޒު އަޒުލްކޮށް ގާސިމްގެ އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް!!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ނުތަނަވަސްކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު

މުއިއްޒު ކޮށިއަރުވާލާނެ ބަޔަކީ ޕީއެންއެފް

ޕާޓީގެ ބާރު އަތްއަތް މައްޗަށް ފުރޮޅިގެން ދާގޮތާ ލީޑަރުން ބަކީވުން

ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ގޯތިތައް ފޭރިއެއް ނުގަނެވޭނެ!

ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ ނުހިއްކިޔަސް ރަޖިސްޓްރީ އަތަށް ލިބޭން