ބަރުލަމާނީ

އިސްލާހުގެ ވާހަކަ ނަޝީދު ދެން ނުދައްކަވާ

ލިބިވަޑައިގެން ދެ ފުރުސަތު ވެސް ގެއްލުވާލެއްވީ އަމިއްލަފުޅަށް

މަޖިލިސް ކުރިއަށް ދާނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެދުމުން

ނަޝީދު ރިޔާސަތުން މައިނޯ ރިޓީ ލީޑަރކަމަށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރޯނު އެދުރުން: މެންބަރ އަފީފް

ކޮމެޓީތަކުގެ މުގައްރިރު ކަމުގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ނޫނީ ތިބޭކަށް ކުރިން ކަމަކުނުދޭ

ހެޔޮނުވާނެ ދެން ފައިބާ!

54 މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ހުށަހެޅުމުން ހިންގަން ޖެހޭ އިޖުރާތެއް އިތުރަކަށް ނުއޮންނާނެ

އިސްތިއުފާ ދެއްވަންވެސް ކެރިވަޑައި ނުގަންނަވާ: ރޮޒައިނާ

މަޖިލީހުގައި ތިބީ އިތުބާރު ނެތް ރައީސަކާއި ނައިބްރައީސެއް