ދެވަނަ ވިސްނުން

ދިވެހި ބަސް: މާދަރީބަހުގެ މުހިއްމުކަން

މާދަރީ ބަހުން އުނގެނުމަކީ ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގެ ހުނަރުތަކާއި، ދެވަނަ ބަސް އުނގެނުމަށް ލިބޭ ބާރެއް