ދީނީ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުނާ ދުރުވާންޖެހޭ

ފާޅުގައި، އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހާ މީހާ ޖަމާއަތުން ބާކީ ކުރަންޖެހޭ

އިސްލާމްދީނުގައި ޢިލްމު ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން

އިސްލާމްދީނުގައި ޢިލްމު ހޯދުމަކީ ހެޔޮ ސިފައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ މަދުވަނީ ކީއްވެ!

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ މަދުވަނީ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓި ފާރަވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރުގަދަވުމުން!

އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ބިރެއް ނުގަންނާނެ!

އެމްޑީޕީއަށް އަބަދުވެސް މުހިންމީ މެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ ވިސްނުން

މިތިބަަގެން ތެޅިފޮޅެނީ ކޮންކަމެއް ނުވެގެން

ކަރުދާހުގައި ލިޔެގެން ކުރަން ނިކުތް ކަންކަން މީހަކު ކޮށްދޭތަން ފެނުނީމާ ބޮޑާ ހެދުން ހަޑި