ފިލްމީ

ގިނަ ތަރިންގެ ތައުރީފާއި ހިތްވަރު ހީނާ ހާނަށް!

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހިނާހާނަށް ސްޓޭޖް ތިނެއްގެ އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ވަނީ ޖެހިފައި

ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ ގެ އެކްޓަރ ކައިވެނިކުރަނީ

ހަރްޝަދު ޗޯޕްޅާއަކީ ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރެއް

ހައުސް ފުލް 5އަށް އަބީޝެކް

ޝޫޓިން ފަށަނީ އޮގަސްޓް މަހު އިގިރޭސި ވިލާތުގައި

މެޓްރިކްސް 5 : ސިނަމާތަކަށް އަންނަނީ

ހޮލީވުޑް ފިލްމު ފްރެންޗައިޒް “މެޓްރިކްސް" ގެ އިތުރު ފިލްމެއް