އޭސިޔާ

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ނުރައްކަލުގައި 8000 ކުދިން!

ގައްޒާގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ 8،000 ކުދިންނަށް ކާނާ ނުލިބިފާ

ގައްޒާގެ މަގުމަތީގައި ލޭގެ ކޯރުތައް!

ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 226 އަށް. ޒަހަމްވީ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން

ސިންވާރު ނުފެނުމުން ރުޅިބާލަނީ ކުޑަކުދިންނާ އަންހެނުންނަށް!

ސިންވާރުގެ މައުލޫމާތުދޭ ފަރާތަކަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް

ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް އިސްރާއީލު ކިޔަމަނެއް ނުކުރެވުނު

އިސްރާއީލުން ހިންގާ މޮޔަކަންތައް އެމީހުން ނުހުއްޓާނެ. އަހަރެމެން ޖެހޭނީ ހުއްޓުވަން: އދގެ ރަޕޯޓެއަރ

އައިސީޖޭގެ އަމުރަށްފަހު ހަމަލާތައް ވަނީ ހައްތަހާ ވަރުގަދަ

ގައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޝަހީދުވީ މީހުން 35،857 އަށްވުރެ މަދެއްނުވާނެ.