ސިޔާސީ

ގަސްތުގައި މުދާ އަގުބޮޑުކުރުން ހުއްޓުވާނަން: ސަރުކާރު

އަގުބޮޑުކުރަނީ ސަރުކާރާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި

ކައުންސިލް ތަކުގެ ހަތަރެސްފައި ބަނދެ މޫދަށް

ވަކި މިނިސްޓްރީއަކުން ހުއްދަ ދިނީމާ ނޫނީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކަމެއްނުކުރެވޭހެން އަތްބަނުން

އަލީ އާރިފަށް: ގާސިމް ތިޔަ ހެދީ ހުތްފެލި ލުބޯހުތް ކިބަޔަކަށް

ދުރާލާ ރާވައިގެން ޖޭޕީ ހިސޯރު ކުރީ ޔާމީން

ޔާމީނަށް އެންމެ 11 އަހަރު - ޒިޔަތަށް އަނެއްކާ 12 އަހަރު

ޒިޔަތުގެ ހުކުމް ހަލާލު - ޔާމީންގެ ހުކުމް ހަރާން

ގާސިމަށް މިވީ ކިހިނެއް

ވަށާލާފައި ތިބެ ދިނީ ދޯކާ