ސިޔާސީ

ރައްޔިތުން ދޭ މެޖޯރިޓީއެއް މުއިއްޒަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ!

މެޖޯރިޓީ މުއިއްޒު ހޯދަން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދިގެނެއްނޫން

ޝަހީމަށް: މުއިއްޒު އަޒުލު ނުކުރާނެ ގޮތަކީ ނެތްގޮތެއް!

ގައިރު ގާނޫނީ ވަޒީރުކަމުން ޝަހީމު ވެސް ޖެހޭނީ އެއްފަރާތްވާން!

ގައުމު ބަނޑަށް ނުޖައްސާ ފައިބާނީތަ!

މާލީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު މުއިއްޒަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ

ގޯތިތައް ރަސްމާލެއަށް-ފްލެޓްތައް މުއިއްޒުގެ އައުވާނުންނަށް

ގައިރު ގާނޫނީ ބަންޑާރަނައިބަށް ދައުލަތަށް ގާނޫނީ ލަފައެއް ނުދެވޭނެ!

މުއިއްޒުގެ ތޮށަލިތަކުރާ ޖެހުނު ވިގަނި!

ވެރިކަމަށް ދޮންކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ޝަހީމަކަށް ނެތް!