ތުންތުން މަތިން

ރެމީ އެނިގްމާ 67 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ އުސް އިމާރާތް ތަކަށް އަރާމީހެއްގެ ގޮތުގައި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ނާމާން ސައިޓް: ބަންގަރް ކިއްލާ

ބަންގަރް ކިއްލާ ހުންނަނީ ރާޖަސްތާނުގެ އަލްވާރު ޑިސްޓްރިކްޓްގައި