ރިޔާސަތު

މުއިއްޒުގެ ދީނީ ސަރުކާރަށް އަތްކަނޑާކަށް ނުކެރޭނެ!

މުއިއްޒަށް މަޖިލިސް ލިބުމުން ނިކަން ރަނގަޅަށް އިސްލާމީ ޝަރީއާ ތަންފީޒު ކޮށްލަބަލަ!

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ޝާހިދު

ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ އަލުން ގެންދިޔުމަށް އެންމެން އެކުވެ އަތުގުޅާލަން

ޗައިނާ ބުނީމާ ޓައިވާނާ ރުޅިވި މުއިއްޒަށް އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް...

ޓައިވާނާ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލިއިރު އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް ބޭން ކުރާކަށް ނުކެރުނު

މުއިއްޒުގެ އެންމެ ދަތުރަކުން ޗައިނާގެ އުނގަށް ރާއްޖެ

މުއިއްޒު ޓޫރިސްޓުންނާއި ސިފައިން ގެންނާނީ ޗައިނާއިން

މުއިއްޒުގެ ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ ބެކްޔާޑުން ޗައިނާ ބެކްޔާޑަށް!

ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ އަތުގައި ހިފީ އަޅުވެތި ކުރަންތަ!