ރިޔާސަތު

ބަރުލަމާނީތޯ ނުވަތަ ރިޔާސީތޯ އަހާލުމަކުން ނުފުދޭނެ

ނިޒާމް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ މޮޑެލްއެއް ތަފުސީލްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ

ކުރިއަށް ނެރެގެން ތިބީ އަނިޔާވެރިކަން

ޕީއެންސީ ވެރިކަމެއްގައި ބަދަލު ހިފުންނޫން ވިސްނުމެއްނެތް

އިންޑިއާ އަށް މޮޅީ ވެރިކަން ބަދަލުވުން

ދިވެހިންނަށް އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑީ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުވުން

ހީރަސް ޕޯލް: އެއްބުރުން ރައީސް އިބޫ ހޮވޭ.

އިބޫ އަށް 54 އިންސައްތަ ލިބި ވަޑައިގަންނަވާ