ވައިމަތި

މުއިއްޒަކީ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލްދޭން ހެޔޮވާވަރު މީހެއްނޫން

މުއިއްޒަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއް ކަމަކުނުދޭ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ޝާހިދު

ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ރާއްޖެ އަލުން ގެންދިޔުމަށް އެންމެން އެކުވެ އަތުގުޅާލަން

އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވީމާ ޖަކޫޒީގައި އޮތަކަނުދޭނެ!

އެންމެންނަށް އާސަންދަ ދިނުން ލަހެއްނުވެ ހުއްޓާލަނީ

ބަނގުރޫޓް ނުވަނީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން ނިންމަންޖެހޭ!

ބަނގުރޫޓް ކޮށްލާފައި ކުރީގެ ސަރުކާރޭ ބުނެ ބޯދަމައެއް ނުގަނެވޭނެ!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަންޖެހޭ:...

ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރުން ޖަވާބުދާރީވުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ތިބުމަކީ ބާރުހަނިކުރުން