ވައިމަތި

ސަލަފާ ޑްރަގް ލޯޑުން ގުޅިގެން ހިންގާނީ ކަންދަހާރީންގެ ވެރިކަމެއް

މުއިއްޒަށް ތާއީދު ނުކުރަންޏާ މުސްލިމަކަށް ނުވޭތަ!

މުއިއްޒު ގައުމު ވައްޓާލަނީ ހަގުރާމައެއްގެ ނުރައްކަލަށް

ފުރައްސާރަ ކުރެވެނީ ނިއުކުލިއަރ ބާރަކާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނޭނގޭ

ކަނޑުން ބައެއް ދޫކޮށް ނުލާކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅު ވެއްޖެ

އެނޫން ސްޓޭންޑެއް ހިފެހެއްޓި ނަމަ ގެއްލުންވާނެ

ވެރިކަމަށް އަރުވަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެ:...

މުއިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށާ ވަޒީފާގައި ތިބި މުއައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ކަށަވަރެއް ނޫން

އެހެން ދީންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި އިދިކޮޅު ވަރުބަލި

އިދިކޮޅުން އިސްތިހާރުކޮށް ހަދަނީ ސުމާރެއް ނެތި