ރަށްވެހިވެށި

މުއިއްޒުގެ ހުއްޓުވުންގަނޑު : ފްލެޓް އޭސީސީން - ގޯތި ކޯޓުން

ގޯތިތައް ނުދީ ދަންމާލާނެ ބަހަނާއެއް އުފަން ކުރުވީ

ބަޔަކު މަގުމަތިކުރާ ފެނަކައެއް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުމެއްނޫން!

ބައިއަޅައިގެން އަމިއްލަ ބަޔަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް ދީގެން ބަންގާޅިންނަށް މުސާރަ

މާލޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމަކީ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް އޮތް ހައްލެއްނޫން

ވެރިކަމަށް މަހެއްނުވެ 08މިލިޔަން އަކަފޫޓްގެބިން ބޭރުބަޔަކަށް

އީއައިއޭ ހެދުމެއް ބިމުގެ އަގުކުރުމެއް ނެތި ހިއްކާ ބިމުން ބައެއް ދޫކޮށްލީ

ރަށްރަށުގެ މަލަމަތިން ގެއްލިގެންދާ ދިވެހިރުއްތައް

ރަށުގެ މަލަމަތިން ފެންނަނީ ކަދުރު ރުއްތަކެއް