ރަށްވެހިވެށި

ފެނަކައިން ނެއްލައިދޫގައި އައު އިންޖީނުގެއެއް

އައު އިންޖީނުގެއިން 980 ކިލޯވޮޓްގެ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދެވޭ

ދަނގެތީގެ ފެނުގެ ވިއުގަ ބަދަލުކުރުން

365 ޓަނުގެ ދެ ޓޭންކާއި 7000 މީޓަރުގެ ނެޓްވޯކް ލައިނެއް އަޅާނެ

އދ. މަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފެށުން

އައިކެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ގާއިމްކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް

ދިޔަމިގިލީ އިންޖީނުގެ ފެނަކަ އައު އޮފީސް ޢިމާރާތް ހުޅުވުން

ދަތިނުވެ 30 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޒަމާނީ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް

ކާމިޔާބު ފެނަކަ : ތުޅާދޫ ޕަވަރ ހައުސް

ތުޅާދޫގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން