އިދިކީލި

ވެރިކަމަށް އަރުވަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެ:...

މުއިއްޒުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށާ ވަޒީފާގައި ތިބި މުއައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ކަށަވަރެއް ނޫން

އެހެން ދީންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި އިދިކޮޅު ވަރުބަލި

އިދިކޮޅުން އިސްތިހާރުކޮށް ހަދަނީ ސުމާރެއް ނެތި

ބޮލާ އަތްފައި ބުރިކުރި ކުއްޖާގެ ގާތިލް ދޫކޮށްލާނަން: މުއިއްޒު

ގޭންގްތަކާއި ޓެރެރިސްޓުންގެ ބާރު ހިނގާ ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނީ އެހެން

އަދުރޭއަށް އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރކަން

މިނިސްޓަރު ނުރުހޭ ހުރިހާ ވެރިން ތިބޭނީ ބޭނުންވީމާ ގޮޅިއަށް މަހާ ލެވޭހެން

ގޯތި ދިނީ ކަނޑުން ނޫންކަން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް އެނގޭ

ގޯތިދެއްވީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ހިއްކައިގެން ސަރުކާރުތަކުން ކުރަމުން އައި ވިޔާފާރި ހުއްޓުވަން