އިދިކީލި

އަދުރޭ ސައިޒްކޮށްލާ ދުވަސް ކައިރިވެއްޖެ!

މުއިއްޒަށް އެހެން މެންބަރަކާ އަދުރާ ތަފާތެއް ނެތް

އެމްޑީޕީ 12މެންބަރުން މަޖިލީހުގާ ތަޅާނީ ނަކަހެއްނޫން!

މުއިއްޒުގެ މަޖިލިސް ވާނީ މުއިއްޒަށް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބާރަށް

ޕީއެންސީގެ ކާމިޔާބީއަކީ ސިހުރެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މުއިއްޒުވީ ވުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން

މުއިއްޒު އިސްތިއުފާދީ! ޔާމީނަށް އިންތިހާބެެއް ހޯދާދީ!

ހަރާން ހުކުމަކުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ޔާމީނުވަނީ މަހުރޫމް ކޮށްފާ

ދުނިޔެ ރަންވެފައިހުރި މީހެއްގެ ދިފާއުގާ ހީނާ!

ފުލުހުން ކުރާއަނިޔާއަކީ ޖާގަ ހަދާދީ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ދިނުން