ހިނގާގޮތް

މުއިއްޒު ދައްޔޫސް ހެދިގެން ގައުމު ނޮޅާ ކާކެއުން ހުއްޓުވާ!

އެއްވެސް ގެރެންޓީއެއް ދައުލަތަށް ނުހޯދާ ބާޓާ ސިސްޓަމަށް ބިންތައް ބަހަނީ!

އެމްޑީޕީގެ ހިކުމަތްތެރި ނިންމުމެއް!

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޝާހިދަށް މަރުހަބާ!

ކިރާމަހަށް އަގުނުދީ ލިބޭ ފައިސާއަށް ހަދަނީ ކިހިނެތް!

މަސްވެރިން ލޯބޯ ފިއްސައިގެން ބާނާ މަސްކޮޅު ސަރުކާރުން ޓަކައިގަތީތަ؟

ކުރިއަށް އޮތީ ދުވަސް ނުފުރާ ބައިގެންދިޔުން؟!

ހިލަމެއްނެތި ފުދުނު ވައުދު ހަފުތާ ސާދަ!

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމަށް ގުރުބާންކުރާ ގުރުބާން ކަންބަޅި!

މުއިއްޒުގެ " ވާނެ ވާނެ" އަކީ ނުވާނެ ކަމުގެ ދަލީލެއް