HeerasNews

އިސްލާމީވެށި

އަދާލަތުން އުފަންކުޅަ ސަލަފީ ވެރިކަމުގައި ބަޅުވެސް ހުއްދަވީ!؟

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމާއެކު ސަލަފީން ނިދާ ހަރުދަނޑިވީތަ

އިދިކީލި

ގައުމިއްޔަތު ދިރާސާކުރާ ކަރުދާހު މަރުކަޒު

ފޭކެއް ސޭކެއް ވަތްކެއް ނުވޭ

އިގުތިސާދު

3 އަހަރުނުވާ 55 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކަބަޑަށް

ފުލް މޫން ރިސޯޓަށް ސީޕްލޭން ބަދަލު ކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޖެއްސޭނެ އިތުރު ތަކުލީފެއް

އޭސިޔާ

އައިސީޖޭގެ އަމުރަށްފަހު ހަމަލާތައް ވަނީ ހައްތަހާ ވަރުގަދަ

ގައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޝަހީދުވީ މީހުން 35،857 އަށްވުރެ މަދެއްނުވާނެ.

އިޖުތިމާއީ

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރި ތިބިކަމަކަށް ނަރީޝަކަށްނުވޭ!

ވަގުފާރީގެ ހަބަކަށް ސިޓީކައުންސިލް ވަނީ ހަދާފާ

މަދަރުސީ

ސްކޫލް ދަންފަޅި ކުރުކޮށްގެން މޫސުމާ ރޯގާ ރަގަޅުކުރުން!

ދަންފަޅި ކުރުވިޔަސް ގަދަވަޔާއި ވިއްސާރާއިގައި ކުދިން ސްކޫލަށް ނުގޮހެއްނުވޭ!