HeerasNews

ސިޔާސީ

ބޮޑުމެޖޯރިޓީން މުއިއްޒަށް އިސްލާމީ ޝަރީއާ ތަންފީޒުކުރެވޭނެ!

ސަރުކާރުގެ ދިގުއަތް ނުފޯރާ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ހޯދާދެވޭނެތަ!

އިދިކީލި

އެމްޑީޕީ 12މެންބަރުން މަޖިލީހުގާ ތަޅާނީ ނަކަހެއްނޫން!

މުއިއްޒުގެ މަޖިލިސް ވާނީ މުއިއްޒަށް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބާރަށް

ދުޅަހެޔޮ ކާނާ

މަޝްހޫރު ހަވާދު ބްރޭންޑްތަކެއްގާ ކެންސަރުޖެހޭ ކެމިކަލެއް!

ކެމިކަލް ފެނިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކަކުން

ހިނގާގޮތް

ފައިސާއާއި ނުފޫޒުގާ ނުޖެހި އެމްޑީޕީއަށް އެތައްހާސް ވޯޓެއް!

އެމްޑީޕީ ރޫޅުނީއެއް ނޫން! ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސް މޫނުއެޅީ!

ސިޔާސީ

ނުގުޅިގެން ނޫޅޭތި! ހޮވުނީ ބުނިއެއްޗެއް ދީގެން!

މެންބަރު ހޮވަން ވޯޓްލާން ޑިގްރީއަކަށް އިލްމުވެރިކަމަކަށް ދޫހެލުމަކަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމަކަށް ނުބަލާ

ހިނގާގޮތް

ސީދާހަރަކާތަށް ނުގެންދެވޭ ލީޑަރޝިޕެއް އެމްޑީޕީ ބޭނުމެއްނޫން

ރައްޔިތުންގެބާރު އެމްޑީޕީ އަތުން ދޫވެ ދިޔައީ ލީޑަރޝިޕްގެ ގަޓްސް ނެތިގެން