ރައީސް ސޯލިހުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތަށް އޮހެނީ ތާރީފު

އެއް ދާއިރާއަކަށް ގައުމު ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރެއްވުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިއްޕަވާފަ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތަށް އޮހެނީ ތާރީފު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާފައެވެ. ޖަޒީރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ އާ ހައްލުތަކެއް ބޭނުންވާ ތަފާތު އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަން ދެވޭ ތަރުތީބަކުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކުރިއެރުވުމާއި، ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި، އިގުތިސާދުގެ ދާއިރާތައް ތަފާތު ކުރުމަށެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިގުތިސާދީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ މުހިއްމު އެއް ދާއިރާ ކަމަށްވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ދަށް ވިޔަ ނުދީ ކުރިއެރުވުމެވެ. ރާއްޖެއަކީ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ސާފު ކުރިކީލަފަދަ މޫދާއި، މުއްސަނދި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަތުރުވެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ މަންޒިލެކެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށާއި، ގުދުރަތީ ކާރިސާތައް ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ދަތިތައް ފަދަ ބޭރުގެ ލޮޅުންތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބައްލަވައިގެން ދުރާލާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅުއްވައިފައެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހުގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަށުން ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ވަނީ މީގެ ކުރީން އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކާބަން ފުޓްޕްރިންޓް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ސޯލާ އަދި ވިންޑް ޕަވަރ ފަދަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އަމާޒު ހިފައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އީކޯ ފްރެންޑްލީ ރިސޯޓްތަކާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހިތްވަރު ދީފައެވެ. މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ޝައުގުވެރިވާއިކޯ ކޮންޝިއަސް ފަތުރުވެރިންގެ ތަރުހީބު ބޮޑުވެ، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާމްދަނީ ހުރީ އިތުރުވުމާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހައިފައެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ އަނެއް މުހިއްމު ކަމަކީ އިގްތިސާދީ ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތުކުރުން ކުރިއެރުވުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖީޑީޕީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާކުރާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއް ދާއިރާއަކަށް މި ގޮތަށް ބަރޯސާވުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. އެހެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި، ބަލިމަޑުކަމާއި، ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އުސޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފަދަ ބޭރުގެ ލޮޅުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާއެކެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަދަ އިގުތިސާދުގެ އެހެން ދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖީގެ އެހީގައި އާ ވަޒީފާތަކާއި އާމްދަނީގެ މަގުތައް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން އެއް ދާއިރާއަކަށް ގައުމު ބަރޯސާވުން ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އާމްދަނީގެ ނުތަނަވަސްކަމާއި ފަގީރުކަން ކުޑަކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން މަދު އާބާދީއެއް އޮންނަ ކުޑަ ގައުމެއް ނަމަވެސް އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ރަށްތަކުގެ މެދުގައި އާމްދަނީ އާއި މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަމްރީނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކްރެޑިޓް ލިބޭނެ ގޮތް ފުޅާކުރުމާއި، ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުން ފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މި ސިޔާސަތުތަކުގެ އެހީގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރުސަތުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ވަކީން ބައްޓަންކޮށް ތަރުތީބުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއާއި، އިގުތިސާދީ ތަފާތުކުރުމާއި، އިންކްލޫސިވް ގްރޯތު ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓްކޮށް، އިގުތިސާދީ ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތުކުރުން ކުރިއެރުވުމާއި، އާމްދަނީގެ ނުތަނަވަސްކަމާއި ފަގީރުކަން ކުޑަކުރުމަށް، ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ، އިޖުތިމާއީ އަދާލަތަށް މަގުފަހިވާ އިގުތިސާދެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެގޮތުން، އެމަނިކުފާނުގެ މި ހަރުދަނާ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކަކީ، އެމަނިކުފާނު އަލުން އާ ދައުރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމަށް އޮތް ވަރުގަދަ ބާރެއް ކަން ކަށަވަރެވެ.