މާލީވެށި

ސަރުކާރުން ޓަކައިގަނެގެންއުޅޭ 80 މިލިޔަން ހޯދާ އިހުތިޖާޖު

ބޮޑުކަންނެއްޔަށް ހަމައަގު ހޯދާ ލޭނުއެޅުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ

މުއިއްޒު ވީވައުދު ނުފުއްދާތީ ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިން ރަތަށް!

ދައްކާ ހުވަފެނަކަށް ނުފުއްދާ ދޮގު ވައުދަކަށް އަބަދަކު ނުހެއްލޭނެ

ކަރަންޓުން ކުރާވައްކަން ހުއްޓުވަން މުއިއްޒަށް ކެރޭނެތަ!

ކަރަންޓުން ވައްކަން ކުރުމަކީ މާލޭ އިންޖީނުގެއިން ކުރާކަމެއް

ކޭޕާކް ސްކޭމްގެ މުގުލުގައިވެސް މުއިއްޒުތަ!؟

ކޭޕާކް ބިންދިނީ އޭރު މަތިފަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގާފާ

މުއްސަނދި ޔޫރަޕްގައި ފަގީރުންގެ ޖިފުޓިތައް

އެންމެ ބޮޑަށް ސްލަމް އާބާދީ އޮތް ޔޫރަޕްގެ ފަސް ގައުމު