އިންސާފު

ވެރިކަން ބަދަލުވިޔަސް ގޯއްޗާ ފްލެޓް އަތެއް ނުލެވޭނެ

ގޯއްޗާއި ފުލެޓް ލިބޭ ރައްޔިތުން ނުތަނަވަސް ކަމަށް ވައްޓާނުލާ

ޔާމީނަށް ލިބޭ އަދަބަކީ އަނިޔާއެއް ނޫން

ޖަލުހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެނީ އާއްމު ކުށްވެރިއަކަށްވުރެ އިއްޒަތުގަ

ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން ހުކުމެއް

ގާނޫނު އަސާސީގެ ރޫހަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަން

ވާދަ ކުރެވޭގޮތް ހަދަން ހުކުމް ބާތިލު ކުރާނީ ކޯޓުތައް މަރާލަން

ހައްގުނޫން ހައްގެއް ވަކިމީހެއް ވެގެން ހޯދާނުދެވޭނެ