އިންސާފު

ޔާމީނަށް ލިބޭ އަދަބަކީ އަނިޔާއެއް ނޫން

ޖަލުހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެނީ އާއްމު ކުށްވެރިއަކަށްވުރެ އިއްޒަތުގަ

ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން ހުކުމެއް

ގާނޫނު އަސާސީގެ ރޫހަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަން

ވާދަ ކުރެވޭގޮތް ހަދަން ހުކުމް ބާތިލު ކުރާނީ ކޯޓުތައް މަރާލަން

ހައްގުނޫން ހައްގެއް ވަކިމީހެއް ވެގެން ހޯދާނުދެވޭނެ

އާޒިމާއަށް: ޔާމީނާ އެއްގޮތަށް ހުމާމާ ޝަހުމް ވެސް ވާދަކުރާނެތަ!

އާޒިމާ ބުނަނީ މުޖުރިމުންނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް